fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Отваряйки или разглеждайки сайта www.myro.biz, Вие се съгласявате с посочените по-долу условия, така че, моля, прочетете внимателно Общите условия за използване на сайта.

ДЕФИНИЦИИ И УСЛОВИЯ

УЕБСАЙТ – представлява домейна www.myro.biz  и неговите поддомейни;

АДМИНИСТРАТОР – представлявано от Юлия Баховски, която подпомага дейността на сайта с помощта на електронната мрежа (интернет) – от адрес www.myro.biz (уебсайт и мобилна версия);

УСЛУГА – означава съвкупността от функционалности, предоставени на потребителите физически и/или юридически лица, чрез които може да бъде достъпна информацията, предоставена от Сайта;

СЪДЪРЖАНИЕ – дефинира се по следния начин:

 • цялата информация на Сайта, която може да бъде посетена, прегледана или достъпна по друг начин, чрез използване на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всеки имейл, изпратен по електронен път и/или всеки друг наличен начин за комуникация;
 • всяка информация, предадена по какъвто и да е начин от служител и/или сътрудник на BALKANIA OFFICE SRL, който разработва в партньорство проекта „MyRoBiz”, на потребителя според посочената от него или не информация за контакт;
 • информация, свързана с Услугите, реализирани за определен период;
 • данни относно проекта „MyRoBiz”, BALKANIA OFFICE SRL или други привилегировани техни данни.

ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо и/или юридическо лице, което посещава или достъпва Сайта, което иска определена Услуга (абонамент за бюлетина или заявки за информация във формата) или желае да използва/използва действително услугите, предлагани от Сайта, съгласно този регламент;

ПРОГРАМА – социално-образователниte услуги, представени на Сайта;

ДОКУМЕНТ – Настоящите Общи условия;

КОМУНИКАЦИЯ – всякакъв вид изпратени съобщения, (като имейли/SMS/телефон/ мобилен push/webpush /и т.н.), съдържащи обща и тематична информация, информация за Услуги, които са подобни или допълващи се на тези, до които имате достъп, както и друга комуникация;

ЛИЧНИ ДАННИ – всяка информация относно идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данните“). Личните данни обикновено включват: име и фамилия на лицето, местоживеене, електронен адрес, ЕГН, телефонен номер, идентификационни кодове и др .;

ОПЕРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който сам или заедно с други лица определя целите и средствата за обработка на личните данни;

СЪГЛАСИЕ (на субекта на данните) – означава всяко проявление на свободната, специфична, информирана и недвусмислена воля на субекта на данните, чрез която той или тя приема с еднозначно изявление или действие, че личните данни, отнасящи се до него или нея могат да се обработват;

ОБРАБОТКА – всяка операция/съвкупност от операции с лични данни (със или без използването на автоматизирани средства), а именно събиране, регистрация, организация, структуриране, съхранение, адаптация, модификация, извличане, консултации, използване, разкриване, разпространение, предоставяне на разположение, подравняване, комбинация, ограничаване, изтриване, унищожаване и т.н. (представляваща всякакъв тип операция във връзка с личните данни);

БЮЛЕТИН/АЛЪРТ – средствата за периодично информиране, изключително по електронен път, за услугите и/или проектите и дейностите, извършвани от MyRoBiz в определен период, без ангажименти от страна на BALKANIA OFFICE SRL във връзка с информацията, съдържаща се в тях;

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този документ определя условията за използване на Сайта/Съдържанието. Моля, прочетете го внимателно, за да предотвратите евентуални нежелани/неприятни последици, които могат да бъдат оценени от Потребителя като такива с отрицателно въздействие върху неговите данни и/или предоставената информация.

Обработката на данните извършана от  Balkania Office SRL в проекта MyRoBiz, предполага следните категории:

BALKANIA OFFICE SRL ще обработва следните категории данни в рамките на проекта MyRoBiz:

 • след като достъпите уебсайта www.myro.biz, между Вашия терминал и сървърите на BALKANIA OFFICE SRL се прехвърля различна информация. Тя може да включва лични данни. Така получената информация се използва, наред с друго, за оптимизиране на нашия уебсайт или за показване в браузъра на Вашия терминал на информационни материали, които биха представлявали интерес.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Основната цел на обработката е предоставянето на информация от обществен интерес на потребителите.

Когато достъпвате нашия сайт, следната информация се предава автоматично от браузъра, използван на Вашия терминал, до сървърите на нашия уебсайт:

 • IP адресът на Вашия терминал, свързан към интернет;
 • дата и час на достъп;
 • името и URL адреса на достъпения файл;
 • уеб страницата или приложението, от което е осъществен достъпът;
 • браузърът, който използвате и, когато е приложимо, операционната система на Вашия свързан с интернет терминал и името на мрежовия доставчик.
 • Горната информация временно се съхранява в нашата система за следните цели:
 • осигуряване на оптимална връзка;
 • осигуряване на комфортно използване на нашия уебсайт/приложение;
 • оценка на безопасността и стабилността на системата.

Правното основание за обработката на Вашите данни е законовият ни интерес в съответствие с член 6. Този интерес произтича от целите за обработката на данните, посочени по-горе.

За повече информация, моля, прочетете Политиката за поверителност по отношение на обработката на лични данни, която е част от настоящия документ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ

Всяко физическо и/или юридическо лице, което достъпва домейна www.myro.biz се съгласява с Общите условия, Бисквитките и Политиката за поверителност.

Когато попълвате формулярите на Сайта, моля, впишете изцяло и коректно исканите информация и данни. Вие носите отговорност за дейността си в или чрез Сайта.

В качествотото си на Потребител, се счита, че сте прочели и приели Общите условия за ползване на Сайта, както и Политиката за бисквитки и Политиката за поверителност.

Всеки потребител има достъп до Общите условия за ползване на сайта и Политиката за бисквитки и Политиката за поверителност по всяко време чрез секциите: „Общи условия“, „Политика за бисквитки“ и „Политика за поверителност“ на Сайта и чрез запазване в Pdf формат на желания носител.

По-нататъшният достъп, използването или посещението на Сайта, всяка негова страница и/или Услугата, както и всички нейни компоненти, представлява Вашето пълно и безусловно приемане на Общите условия и на всяка тяхна разпоредба.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има следните задължения:

 • да не предоставя и предава информация, забранена от закона или противоречаща на нормите на социалната и моралната етика;
 • да използва Сайта по начин, който не нарушава работата му;
 • да не разпространява и да не поставя неправилна информация в Сайта;
 • да използва Сайта по начин, който не създава неудобства за другите потребители и за Администратора на Сайта;
 • да използва информацията, поместена на страниците на Сайта, само за лични цели, определени като чисто нетърговска цел, без никакво пряко или косвено намерение за получаване на каквито и да е печалби или ползи;
 • да спазва всички авторски права и сродни права и всякакви други права на интелектуална собственост, които Администраторът и неговите партньори притежават/във връзка с предлаганата чрез Сайта услуга и нейното съдържание;
 • няма право да копира, променя, разпространява, продава или дава под наем която и да е част от включените Услуги и Софтуер; няма право да преработва или да се опитва да извлече изходния код на тази софтуерна програма.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, така както е дефинирано в раздел „Дефиниции и термини“, включва, без да се ограничава до: представените на Сайта лога, графики, стилизирани образи, свързани символи и комбинации от тях с всяка дума или графичен символ, статични и динамични изображения, текст и/или мултимедийното съдържание. То е изключителна собственост на Юлия Баховски, която запазва всички права, получени в това отношение пряко или косвено (чрез лицензи за използване и/или публикуване). Тези права могат да бъдат обект на ограничения за използването, възпроизвеждането и/или разпространението, като в този случай Вие носите отговорност за спазването на тези ограничения, ако изтегляте или качвате подобни материали.

Използването на Услугите не Ви дава права за интелектуална собственост върху тях или върху съдържанието, до което имате достъп.

Не е разрешено копирането, разпространението, публикуването, възпроизвеждането, модифицирането, променянето, използването, създаването на производни материали, показването, включването на каквото и да е Съдържание във всеки друг контекст освен оригинала, както е предвидено от BALKANIA OFFICE SRL в рамките на проекта „MyRoBiz“, премахване на знаци, които означават авторското право на Юлия Баховски върху съдържанието и участието в прехвърлянето, продажбата, разпространението на материали, изготвени чрез възпроизвеждане, промяна или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Юлия Баховски.

Когато качвате или предоставяте информация по какъвто и да е начин на Сайта чрез формуляри или други функции, вие се съгласявате да не накърнявате по никакъв начин авторските права, на които трета страна може да се позове във връзка с качените или предадени материали и информацията.

Можете да копирате, прехвърляте и/или използвате Съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако това не противоречи на разпоредбите на Документа.

Предаването на съдържанието, чрез каквото и да е средство за комуникация (електронно, телефонно и др.) или придобито от Вас чрез достъп, посещение и/или визуализация не представлява договорно задължение от страна на BALKANIA OFFICE SRL и/или техен служител /агент, който е спомогнал за прехвърлянето на съдържание.

Всяка употреба на Съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от настоящия документ, е забранена.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

BALKANIA OFFICE SRL пази поверителността на всяка информация, която предоставяте. Уверяваме Ви, че разкриването на предоставените информация и лични данни може да се извършва само в съответствие с тези „Общи условия“, „Политиката за бисквитки“, „Декларацията за поверителност“.

Предавайки информация или материали през този сайт, Вие предоставяте на BALKANIA OFFICE SRL неограничен и неотменим достъп до тях, правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява такива материали или информация.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За повече информация относно обработката на лични данни, моля, прочетете раздела – „Политика за поверителност“, който е част от този документ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

За повече информация относно бисквитките, моля, прочетете раздела „Политика за бисквитки“, който е част от този документ.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Сайтът може да съдържа връзки („Линкове“) или препратки към други сайтове/уеб страници, за използването на които ще се прилагат специфичните Условия за ползване, както е посочено на тези сайтове/страници. БАЛКАНИЯ OFFICE SRL не носи отговорност и не поема никакви задължения във връзка със съдържанието на съответните сайтове и/или по отношение на други връзки или препратки от тях към други сайтове или уеб страници.

Включването на тези Връзки или препратки към Сайта се прави по правило за помощ или в интерес на Потребителя, а в други случаи с рекламни цели.

BALKANIA OFFICE SRL не гарантира/контролира актуалността/точността на информацията, представена на сайтовете на трети страни, към която препращат връзките в Сайта.

С използването на Сайта, потребителят разбира и приема, че има достъп до тези сайтове и/или използва продуктите/услугите, предлагани чрез тях, изключително на свой риск и отговорност и че не може да иска обезщетение от BALKANIA OFFICE SRL за претърпени вреди след достъп до тези връзки и използването на услугите, предоставяни на сайтовете, за които се отнасят връзките.

ДОСТЪП И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще бъдат обработвани личните данни, които сте изпратили чрез формулярите на Сайта, и само за целта, за която сте ни ги предоставили.

Ако Вашата лична информация/данни, до които имате достъп всеки път, когато използвате Сайта, е неправилна, ние предоставяме начини за бързо обновяване или изтриване, освен в случаите, когато трябва да запазим информацията за цели, предвидени от правните норми.

Уверяваме Ви, че личните Ви данни са защитени срещу случайно или злонамерено унищожаване. Днните предоставени при абонамент за нашия бюлетин се изтриват в рамките на 7 дни след вашето отписване от него.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент 679/2016 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и приложимото национално законодателство.

Вашите права по отношение на обработването на лични данни са следните: правото на достъп до вашите данни, правото на поправка, правото да бъдете забравени, правото да ограничите, да се противопоставите и правото на преносимост на данните.

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по всяко време. За тази цел можете да се обърнете към румънския надзорен орган (A.N.S.P.D.C.P) или към надзорния орган по постоянен адрес/настоящ адрес /месторабота.

Също така имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни и в този случай можете да поискате изтриването на тези данни. Изтриването на Вашите лични данни ще бъде последвано от изтриването им от всяка система, в която са били запазени, и до невъзможност да продължим да Ви изпращаме бюлетини или да се свързваме с Вас.

BALKANIA OFFICE SRL си запазва правото да прекъсне едностранно достъпа до Сайта (изцяло или частично), по всяко време, с незабавно уведомяване на потребителите, чрез съобщение, показвано на Сайта при достъп.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА

Моля, имайте предвид, че обработката на Вашите лични данни ще се извършва до момента на оттегляне на съгласието, независимо от формата, под която е било изразено.

Можете да се отпишете по всяко време чрез опцията за отписване от бюлетина или чрез електронна поща на адрес: editorial@myro.biz

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Потребителят декларира и разбира, че BALKANIA OFFICE SRL има право да прави промени по отношение на организираните събития, включително, но не само: промяна на местоположението, промяна на датата на организирани събития, промяна на гостите като лектори на организирани събития, ако тези промени са резултатът от събития извън волята на BALKANIA OFFICE SRL (например прекратяване на сътрудничеството със собственика на локацията, където е трябвало да се организират събитията/с поканения оратор по причини, за които са отговорни те). В този случай BALKANIA OFFICE SRL се задължава да уведоми Потребителите възможно най-скоро. Ако Потребителят не е съгласен с промените, той има право да поиска прекратяването на договора, сключен с BALKANIA OFFICE SRL относно участието в събития в срока, посочен в уведомлението.

Потребителят декларира и разбира, че BALKANIA OFFICE SRL няма да носи отговорност за неправилна работа на осветителната система, електрическата система на локацията, където се организират събитията, или за неизправност на аудио/видео системите, както и на хардуера или софтуера, който не е собственост на BALKANIA OFFICE SRL и който възпрепятства провеждането на организираните събития в оптимални условия. Всички искове във връзка с каквито и да е щети, претърпени в резултат на неизправността на горепосоченото, ще бъдат насочени към собствениците на наетото пространство, съответно срещу собствениците на оборудване, което е работило неизправно.

Потребителят декларира и разбира, че BALKANIA OFFICE SRL не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието и/или начина на предаване на информацията по време на събитията от участниците в събитията като говорители, партньори или в каквото и да е друго качество. Цялата отговорност за оригиналността, коректността, точността на предаваната информация принадлежи на поканените на събитията присъстващи. Всички претенции, искове или оплаквания на Потребителите във връзка със съдържанието и/или начина на предаване на информация от участниците в събитията, включително, но не само, искове, оплаквания или твърдения за нарушаване на права на трети страни, нарушения на правилата за обществен ред, отклонения от обявената тема и тема на събитията, ще бъдат насочени директно срещу участника в организираните събития, като BALKANIA OFFICE SRL не носи отговорност в този смисъл.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. СПОРОВЕ

Настоящият документ се тълкува и е управляван от разпоредбите на румънското законодателство.

Всеки спор, чиито предмет е неразбирателство, произтичащо от или във връзка с този документ или използването на Сайта, се решава от компетентните съдилища на Румъния.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ПРИ ВЪПРОСИ ИЛИ ЗА ПОЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако имате въпроси относно уебсайта или във връзка с други въпроси, разяснения и/или заявки относно защитата на личните данни и тяхната обработка, можете да ни пишете на адрес editorial@myro.biz

Освен това, ако желаете изтриване на личните си данни, можете да изпратите писмено искане за това на адрес: гр. Букурещ, Сектор 2, 020782, Ул. „Корбени“ № 37  или по електронен път на адрес editorial@myro.biz

За повече информация относно използването на Сайта и защитата на личните Ви данни, моля, посетете разделите „Политика за поверителност“ и „Политика за бисквитки“.