fbpx
MyRo.Biz office building bucharest
Бизнес

Корпоративно преструктуриране – възможен механизъм за връщане към бизнеса след пандемията Covid-19

Предизвикателството, наречено „корпоративно преструктуриране“

Фрийлнасърите ще бъдат сериозен дял от работещите в бъдеще

Няма съмнение, че пандемията Covid-19 непрекъснато създава значителни предизвикателства, на които бизнес сферата трябва да реагира бързо по начин, който да намали загубите и да се справи с пропуските. Вирусната епидемия вероятно ще отмине, но предприятията ще бъдат засеганати в средносрочен и дългосрочен план. Следователно реорганизацията може да се разглежда като начин да се помогне на предприятията да укрепят своята устойчивост и да се адаптират към новите условия.

В създалите се условия, нашето мнение е че в близко бъдеще ще се наблюдава увеличение на операциите за корпоративно преструктуриране и реорганизация.

Следват общ коментар относно корпоративното преструктуриране.

Защо корпоративно преструктуриране?

Преди всичко, корпоративното преструктуриране са действия предприети с цел да се реорганизират структурите на компанията от правна, функционална и управленска гледна точка, така че компанията да стане по продуктивна и организирана за текущите си нужди.

Има ред причини, поради които една компания се нуждае от преструктуриране, а именно: i) намаляване на разходите; (ii) внедряване на нова технология; (iii) съсредоточаване върху основните дейности; iv) отделяне като дъщерно дружество на компанията; (v) сливане с друго дружество.

Кой корпоративен механизъм за преструктуриране е най-подходящият?

 1. За компаниите, които са в затруднено финансово положение, корпоративното преструктуриране е начин за намаляване на разходите, като по този начин се избягва подаването на документи за несъстоятелност. При този сценарий, дружеството може да определи ценните си активи, да се разпорежда с тях и така да придобие платежоспособност, за да плати на кредиторите си или обезпечи заем от финансова институция и да избегне предстояща несъстоятелност с всички свързани с това последици.

При този сценарий се предвижда и продажбата на активи и/или съществуващ финансов пакет, като в този случай кредиторът обикновено изисква определена гаранция от длъжника.

 1. В други случаи, финансовото затруднение не е основание за корпоративно преструктуриране, а необходимост за отстояване на позициите си на пазара и/или стабилизирането им, чрез реорганизиране на своите задължения и изпълнения.  При този сценарий, е възможно предоговаряне на условията на задължението с кредиторите и/или реализиране на онези изпълнения, които не са основни за дейността му. В резултат компанията може да се съсредоточи върху основните си дейности и / или услуги и / или продукти.
 2. Настоящата икономическа картина очертава едни от най-драматичните последствия за бизнес общността, това е периода „без пари“, при който компанията има отрицателен паричен поток, в следствие на което губи, тъй като няма приходи на средства от сделки.  При този сценарий, мениджърския екип и/или акционерите може да се наложи да предприемат мерки, с които да спасят бизнеса, чрез драстично намаляване на разходите.  В следствие на това, компанията може да получи заеми, с които да запази бизнеса си. Това беше един от предпочитаните начини технологичните компании да спасят бизнеса по време на технологичния удар в началото на 2000-та.

Правна рамка, приложима в Румъния

В Румъния еквивалентът на понятието „преструктуриране“ е „реорганизация“. Принципите на реорганизация на юридическите лица се определят от:

 • разпоредбите на членове 232-243 от Гражданския кодекс;
 • разпоредбите на Закон 85/2014 относно процедурата за предотвратяване на неплатежоспособността и несъстоятелността („Закон за несъстоятелността“). В този случай, реорганизацията на юридическото лице се осъществява чрез процедура по съдебен ред, само по икономически причини на длъжника.

По-долу ще предоставим преглед на правната рамка, предвидена от Гражданския кодекс по отношение на реорганизацията на юридическите лица.

Реорганизацията е процедура, юридически действия, които имат за цел установяване, изменение или заличаване на юридическото лице. Реорганизацията, осигурена от Гражданския кодекс, не зависи от финансовото състояние на дружеството. Има различни начини за постигане на реорганизация на румънска компания, а именно: 1) сливане; 2) отделяне; 3) преобразуване.

По-долу са обобщени основните аспекти на всеки един от трите (3):

 • СЛИВАНЕТО е операция, чрез която дадено дружество се придобива от друго дружество или представлява операция, при която няколко дружества са обединени с цел създаване на ново дружество.

Тази операция се осъществява на два етапа, а именно:

 • Първият етап предвижда изготвяне на проект за сливане, одобрен в съответствие с разпоредбите на учредителния устав на участващите дружества. Проектът за сливане трябва да включва различни елементи, предвидени в Закон 31/1990 за търговските дружества („Закон 31“).
 • Вторият етап предвижда осъществяването на сливането от управителните органи. Сливането се депозирано в офиса на Търговски регистър, където е регистрирана всяка участваща компания.
 • В повечето случаи сливане означава да се реорганизира дружеството, предвиждащо да затвърди позициите си на пазара или което има намерение да придобие по-голям дял от местния пазар или предвижда разширяване в други региони. Едно от предимствата на тази форма на реорганизация, е че запазва бизнеса и служителите на компанията. Защитата на работниците при прехвърлянето на предприятия трябва да се вземе предвид.
 • Чрез ОТДЕЛЯНЕ целият капитал на юридическото лице е разделен между две съществуващи юридически лица или чрез юридически лица, които са създадени чрез отделянето:
 • Отделянето е пълно, когато капитала на юридическото лице е разделен по равно между дружествата, участващи в отделянето, освен ако в проекта за отделяне няма противоречива разпоредба.
 • Отделянето е частично, когато част от капитала на съществуващо юридическо лице е обособен и е прехвърлен на едно или различни съществуващи юридически лица или които са създадени за тази цел.
 • В случай на частично отделяне ефектът от него е намаляването на капитала, както от гледна точка на неговите права и активи от една страна, така и на задълженията му от друга страна.
 • Подчертаваме, че резултата от отделянето не може да бъде юридическо лице с различна форма от тази, която се разделя (напр. Дружество с нестопанска цел като сдружение или фондация не може да бъде разделено на дружества с ограничена отговорност).
 • Отделянето се извършва, когато група от компании се реорганизира или когато компанията възнамерява да спести разходи чрез аутсорсинг дейности по поддръжка (като IT, административни) или когато закрие дейността си на пазар за определени услуги, за да се съсредоточи върху друг атрактивен пазар.
 • Независимо дали отделянето е частично или пълно, договорите ще бъдат прехвърлени на всички юридически лица, произлезли от процеса на отделяне, така че изпълнението на всеки договор да се извършва изцяло от едно юридическо придобиващо лице.
 • ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ е операция, при която то престава да съществува, като същевременно се създава ново юридическо лице. Правата и задълженията на юридическото лице, което е престанало да съществува, се прехвърлят върху новосъздаденото юридическо лице, освен когато актът, чрез който е създадено преобразуването, предвижда друго.

Основни аспекти, свързани с прехвърлянето на права и задължения съгласно реорганизацията на юридическото лице в Румъния

Важно е да се отбележи, че във всички случаи на реорганизация на румънско юридическо лице, прехвърлянето на правата и задълженията става на датата, на която тази операция е била регистрирана в Търговския регистър. С началната датата на регистрация, започва и  прехвърлянето между страните, както и последиците към трети страни.

В случай, че недвижимите активи са част от трансфера, правото на собственост, както и други акцесорни права се придобиват само след регистрацията в съответния Поземлен регистър въз основа на акта за преустройство сключен в заверена форма или в друг случай може да се осъществи чрез административния акт въз основа, на който е извършена реорганизацията.

Пандемията COVID – Covid-19. Какво следва в света на бизнеса? Да очакваме ли случаи на корпоративно преструктуриране?

Запазването на бизнеса или възстановяването му, може да изисква да се покаже голяма издръжливост. Формата на реорганизация може да се осъществи, така че бизнесът да се развие по-стабилно след такъв несигурен период.

MyRo.Biz Следете Myro.biz за още актуални новини и полезна информация, свързани с Румъния и България.

MyRo.Biz Ако и вие знаете други интересни истории, свързващи Румъния и България, искате да научите повече за интересна тема или да представите себе си и Вашия бизнес, ни пишете на i.bahovski@myro.biz

 

McGregor and Partners

McGregor and Partners

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирайте се за нашия информационен бюлетин

Съгласие

Абонирахте се успешно!